×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 czerwca 2021 r. o godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 maja 2021 r. nr 93/2021(6238), pozycja 31379.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 
 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
  c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
  d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
  e) podziału zysku za 2020 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie,na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2 w godzinach 8.30-15.00:

od 02.06.2021 r.: materiały objęte porządkiem obrad;

od 08.06.2021 r.: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z ww. dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.