×

Projekty wykonawcze dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy oraz modernizacji -remontów sieci, węzłów cieplnych (w tym instalacji elektrycznych węzła) zasilanych z m.s.c., podlegają uzgodnieniu z Veolią Energią Warszawa S.A. Uzgodnieniu nie podlegają projekty instalacji wewnętrznych c.o., c.w., c.t.

Przed złożeniem projektu sieci ciepłowniczej lub przyłącza do uzgodnienia należy uzyskać akceptację trasy w Dziale Technicznym Veolii Energii Warszawa S.A. w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu.  W tym celu należy złożyć Zlecenie usługi z dołączoną propozycją trasy oraz dodatkowymi materiałami, jeśli jest taka potrzeba. Pracownik Działu Technicznego zajmujący się tematem skontaktuje się z osobą wskazaną w zleceniu do kontaktu z Veolią. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od wytycznych na etapie uzgadniania trasy usługa będzie odpłatna zgodnie z Cenikiem usług zewnętrznych i opat dodatkowych.

Uzgadnianie projektów oraz załatwianie spraw z tym związanych prowadzi Dział Techniczny.

Ogólne informacje dotyczące dokumentacji i trybu uzgadniania:

  • Wykonany przez uprawnionych projektantów projekt musi być uzgodniony z Veolią Energią Warszawa S.A.;
  • Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w wydanych informacjach i warunkach technicznych, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt należy składać do uzgodnienia wraz ze Zleceniem usługi w dwóch egzemplarzach (projekty sieci, projekty węzłów oraz projekty instalacji elektrycznych w węzłach).

Do projektów wymagane jest załączanie obliczeń. W przypadku projektu sieci cieplnej wymagany jest wykaz kolizji wraz z podaniem sposobu ich rozwiązania. Projekty automatycznej regulacji węzłów oraz instalacji elektrycznych dla węzłów cieplnych ustalane są po uzgodnieniu technologii węzłów cieplnych.

Wnioski o odstępstwa od wytycznych techniczno-eksploatacyjnych należy składać ze Zleceniem usługi z podaniem wszystkich uwarunkowań i uzasadnienia. Powinny one zawierać propozycje konkretnych rozwiązań zamiennych.

Komunikat: Od 01.01.2014r. do uzgodnionej dokumentacji technicznej sieci ciepłowniczej/przyłącza należy dołączyć płytę CD zawierającą wyciąg z dokumentacji (pliki w formacie pdf), minimum:

  1. Strona tytułowa projektu;
  2. Projekt zagospodarowania terenu wraz z trasą sieci ciepłowniczej / przyłącza;
  3. Schemat montażowy sieci ciepłowniczej / przyłącza.

Dział Techniczny (EWT) ul. Wejnerta 27, 02-619 Warszawa t. 22 658 55 66 e-mail: vew.dzial.techniczny@veolia.com

Uprzejmie Informujemy, że przyjmowanie interesantów  w sprawach związanych z akceptacją trasy s.c. i uzgadnianiem dokumentacji technicznej odbywa się w Dziale Technicznym (adres powyżej).

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
  • środa w godzinach 12.00-15.00
  • piątek w godzinach 8.00-12.00

Uwagi do projektów trasy s.c. i do dokumentacji można omawiać z pracownikami Działu Technicznego w godzinach przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacje o osobie prowadzącej sprawę można uzyskać pod nr tel. 22 658 55 66 lub poprzez email: vew.dzial.techniczny@veolia.com.