×

Inwestor zainteresowany przesunięciem lub modyfikacją infrastruktury ciepłowniczej posadowionej na swojej nieruchomości powinien wystąpić z wnioskiem o warunki usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą. Warunki określają techniczne możliwości oraz sposób usunięcia kolizji. Zawierają również wskazówki dalszego trybu postępowania.

W celu uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji należy:

 • wystąpić ze Zleceniem usługi na wydanie warunków usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą. Wydanie warunków usunięcia kolizji jest usługą odpłatną zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych;
 • docelowy projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, na którym będzie pokazana inwestycja z zaznaczonym odcinkiem sieci ciepłowniczej, z którą koliduje inwestycja, jak również rysunki przekrojów i fragmenty dokumentacji w zakresie kolizji;
 • podać kontakt do osoby (telefon oraz e-mail), która może udzielić dodatkowych wyjaśnień;
 • złożyć wniosek wraz z załącznikami w Kancelarii Veolii Energia Warszawa S.A. przy ul. Stefana Batorego 2 (parter) lub wysłać pocztą na adres:

Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa z dopiskiem „Usunięcie kolizji z s.c.”

Należy pamiętać, iż nieruchomość, której dotyczy wniosek, powinna posiadać uregulowany stan prawny, który umożliwi ustanowienie służebności przesyłu s.c. na rzecz Veolii.

W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z Działem Technicznym.

Warunki usunięcia kolizji są odbierane osobiście przez upoważnioną osobę za potwierdzeniem wykonania usługi.

Po uzyskaniu technicznych warunków usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą Inwestor zobowiązany jest:

 • wykonać projekt usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą i uzgodnić go w Veolia Energia Warszawa S.A.;
 • uzyskać prawomocny dokument zezwalający na przebudowę sieci ciepłowniczej;
 • zgłosić przewidywany termin przebudowy s.c. wraz z podaniem kontaktu do przedstawiciela, z którym będą prowadzone uzgodnienia warunków umowy (zgłoszenie powinno nastąpić na minimum 6 miesięcy przed planowanym terminem realizacji Inwestycji);
 • zawrzeć z Veolią Energią Warszawa S.A. umowę na usunięcie kolizji. W celu uzgodnienia szczegółów realizacji i warunków umowy prosimy o kontakt z Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa:

a) z Biurem Rozwoju Rynku (dot. przypadku kolizji planowanego obiektu z siecią ciepłowniczą, gdy obiekt będzie przyłączony do sieci ciepłowniczej)

b) z Działem Technicznym (dla pozostałych przypadków usunięcia kolizji planowanych obiektów z siecią ciepłowniczą)

wykonać usunięcie kolizji:

a) w przypadku sieci ciepłowniczych należących do Veolii Energii Warszawa S.A. prace wykonuje Veolia Energia Warszawa S.A. na koszt Inwestora na podstawie uprzednio podpisanej umowy na usunięcie kolizji. W szczególnych przypadkach możliwe jest wykonanie przebudowy staraniem Inwestora – realizujący przebudowę Wykonawca musi spełniać Wymagania dla Wykonawców przebudowy sieci ciepłowniczej.

b) w przypadku sieci ciepłowniczych nienależących do Veolii Energii Warszawa S.A. prace może wykonać Inwestor własnym staraniem i na swój koszt lub odpłatnie Veolia Energia Warszawa S.A. po podpisaniu stosownej umowy. W celu przygotowania umowy – realizujący przebudowę Wykonawca musi spełniać Wymagania dla Wykonawców przebudowy sieci ciepłowniczej.

Realizacja usunięcia kolizji własnym staraniem przez Inwestora wymaga złożenia w Kancelarii Veolia Energia Warszawa S.A. Zlecenia Usługi na pełnienie nadzoru technicznego przez służby Veolii wraz z kompletną, uzgodnioną w Veolii Energii Warszawa S.A. dokumentacją sieci ciepłowniczej, a także wymaga spełnienia Wymagań dla Wykonawców przebudowy sieci ciepłowniczej.

Realizacja usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą każdorazowo wymaga uprzedniego uzyskania zgody od właściciela sieci ciepłowniczej. 

Ogólne informacje dotyczące usuwania kolizji z s.c. będącą własnością Veolii Energii Warszawa S.A.

Usunięcie kolizji planowanej inwestycji z istniejącą siecią ciepłowniczą zostanie wykonane zgodnie z poniższymi warunkami:

 • koszty usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą w całości obciążają Inwestora;
 • roboty będą wykonywane na podstawie właściwych projektów po uzyskaniu stosownych pozwoleń, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim związanymi;
 • projekty i pozwolenia zostaną uzyskane staraniem i na koszt Inwestora;
 • Inwestor spowoduje ustanowienie na rzecz Veolii Energii Warszawa S.A. prawa użytkowania dla sieci ciepłowniczej na nieruchomościach, których dotyczy usunięcie kolizji.

Uzgadnianie projektów Projekty budowlano-wykonawcze dotyczące usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą podlegają uzgodnieniu z Veolią Energią Warszawa S.A. na podstawie Zlecenia Usługi. Uzgadnianie projektów oraz załatwianie spraw z tym związanych prowadzi Dział Techniczny.

Informacje dotyczące dokumentacji i trybu jej uzgadniania:

 • projekt musi być wykonany przez uprawnionych projektantów oraz uzgodniony w Veolii Energii Warszawa S.A.;
 • projekt musi uwzględniać zalecenia określone w wydanych warunkach usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą;
 • projekt składany do uzgodnień powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego, przepisom wykonawczym z nim związanym oraz być zgodny z Wytycznymi Veolii Energii Warszawa;
 • projekt usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą należy składać w 2 egzemplarzach;
 • do projektu wymagane jest załączanie pełnych obliczeń.

Jak wystąpić o odstępstwo?

Wnioski o odstępstwa od wytycznych techniczno-eksploatacyjnych Veolii Energii Warszawa S.A. należy składać na druku Zlecenia usługi z podaniem uzasadnienia i wszystkich uwarunkowań. Wnioski powinny zawierać propozycje konkretnych rozwiązań zamiennych.

Sprawy związane z:

 • rozpatrywaniem rozwiązań nietypowych i wydawaniem odstępstw od obowiązujących wytycznych Veolii Energii Warszawa S.A.,
 • opiniowaniem rozwiązań kolizji,
 • udzielaniem dodatkowych wyjaśnień i porad technicznych

załatwiane są przez Dział Techniczny. Wnioski w powyższych sprawach należy składać ze Zleceniem Usługi.

Attachments