×

Tytuł postępowania :
Wykonanie robót budowlanych na terenie m. st. Warszawy w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej od komory K-33/P-2 do Ostrobramska 101 – etap II  o numerze rejestracyjnym SC II 5
W ramach zadania:
Przebudowa 1,59 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy – wykonanie robót budowlanych dla odcinków sieci o nr rejestracyjnych: SC II 5, SC II 23, SC II 41.

W ramach projektu:Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Data ogłoszenia: 13.11.2019 r.

Termin składania ofert:. 19.12.2019 r. do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert:

https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/9651/details

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).