×

Projekt „Węzły indywidualne dla Warszawy”

Pełny tytuł Projektu brzmi: „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”.

Notyfikacja pomocy publicznej projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy” 

20 czerwca 2013 roku, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Veolia Warszawa (obecnie Veolia Energia Warszawa) otrzymała od Komisji Europejskiej notyfikację pomocy publicznej projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy”.

Podpisanie umowy o finansowanie Projektu

W dniu 2 lipca 2012 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (obecnie Veolia Energia Warszawa S.A.) podpisało z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE) i reprezentującą Szwajcarsko – Polski Program Współpracy (SPPW) umowę w sprawie realizacji Projektu.

Forma wsparcia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy to bezzwrotna dotacja w postaci refundacji części poniesionych kosztów.

Instytucja dofinansowująca Projekt

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. W Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich.

Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na stronach:

www.programszwajcarski.gov.pl,

www.wwpe.gov.pl,

www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home.

Zakres ProjektuProjekt obejmuje zamianę 107 węzłów grupowych na 818 węzłów indywidualnych, w następujących dzielnicach Warszawy: 

 • Dzielnica Mokotów – 208 budynków,
 • Dzielnica Wola – 124 budynki,
 • Dzielnica Praga Południe – 173 budynki,
 • Dzielnice Bielany i Żoliborz – 78 budynków,
 • Dzielnica Śródmieście – 42 budynki,
 • Dzielnica Ochota – 193 budynki.

 Wybudowane zostanie ok. 32 000 m sieci ciepłowniczej preizolowanej, w zakresie średnic Dn32 – 400 mm. Nowowybudowana sieć zastąpi sieci niskich parametrów o łącznej długości ok. 43 000 m. Całkowita moc węzłów indywidualnych na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi ok. 130 MW.

W ramach Projektu zakłada się budowę węzłów indywidualnych jednofunkcyjnych, całkowicie zautomatyzowanych z możliwością zdalnego monitoringu parametrów pracy. W zależności od wielkości pomieszczeń w budynkach, węzły wykonane będą w technologii tradycyjnej lub kompaktowej. Sieć ciepłownicza wykonana będzie w technologii bezkanałowej, preizolowanej z instalacją alarmową pozwalającą na lokalizację awarii oraz podwyższonego stanu zawilgocenia.

Projekt wpisuje się w poprawę efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat na przesyle w wyniku budowy sieci ciepłowniczej preizolowanej w miejsce kanałowej i likwidację ubytków wody sieciowej. Ponadto poprzez możliwość wybudowania instalacji wewnętrznej podgrzewu ciepłej wody i likwidację indywidualnych piecyków gazowych Projekt przyczynia się do realizacji postulatów Polityki Energetycznej Kraju ukierunkowanej na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Potrzeba realizacji Projektu wynika z działań mających na celu zachowanie ciągłości dostawy ciepła. Do Projektu zostały wybrane obiekty o najgorszym stanie technicznym, dużym stopniu trudności prowadzenia eksploatacji. Mieszkańcy budynków objętych Projektem wykazali gotowość do współpracy przy Projekcie.

Wyłanianie dostawców i wykonawców odbywać się będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami (Dz.U. Z 14.09.2006 r. Nr 164, p. 1163 – tekst ujednolicony).

Czas trwania Projektu

Projekt realizowany jest w okresie 1 lipca 2012 – 14 czerwca 2017 roku.

Status prac wykonanych

W kwietniu 2009 roku złożony został do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Wniosek – Zarys Propozycji Projektu (ZPP) pod nazwą: Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”.

Po pozytywnej ocenie Wniosku – Zarysu Propozycji Projektu (ZPP) przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie (WWPR), w lipcu 2011 roku złożyliśmy do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Wniosek – Kompletną Propozycję Projektu (KPP).

Po rekomendacji Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, działającego przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie, Wniosek trafił do Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarii (SECO). SECO jest jednostką szwajcarskiego Ministerstwa Spraw Ekonomicznych, które zgodnie z Umową Ramową, zostało upoważnione przez Szwajcarię do działania w jej imieniu w zakresie wdrażania SPPW.

W dniu 9 maja 2012 roku została podpisana Umowa pomiędzy Szwajcarią, reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską, reprezentowaną przez MRR, jako Krajową Instytucję Koordynującą (KIK), dotyczącą dofinansowania na rzecz naszego Projektu.

Umowa w sprawie Realizacji Projektu pomiędzy WWPE a SPEC S.A. (Veolia Energia Warszawa.pl), która kończy okres fazy przygotowawczej i rozpoczyna okres właściwej realizacji Projektu,podpisana została 2 lipca 2012 roku.

Prace bieżące

Obecnie trwają prace dotyczące dokumentacji technicznych i formalno-prawnych oraz przygotowanie postępowań na wyłonienie wykonawców projektu.

Przedstawiciele wyłonionych biur projektowych posiadający pełnomocnictwo Veolii Energii Warszawa S.A. będą zgłaszać się do właścicieli budynków objętych zakresem Projektu w celu określenia lokalizacji pomieszczeń projektowanych indywidualnych węzłów cieplnych i przeprowadzenia uzgodnień pod wzgl. formalno-prawnym jak również technicznym, zgodnie z założeniami zobowiązań Veolii Energii Warszawa S.A.

Zgodnie z przyjętymi założeniami realizacji projektu, Veolia Energia Warszawa S.A.:

 • opracuje własnym staraniem dokumentację techniczną sieci cieplnej i przyłączy do każdego budynku oraz dwufunkcyjnego węzła cieplnego (dla potrzeb instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody),
 • przygotuje i zrealizuje wykonawczo prace objęte projektem w zakresie sieci ciepłowniczych i węzłów indywidualnych,
 • przygotuje i zrealizuje prace z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb węzłów cieplnych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych (wod-kan, wentylacji grawitacyjnej) oraz doprowadzenia przyłącza energetycznego, wewnętrznego.

Do zadań Odbiorcy ciepła należy:

 • wskazanie lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego oraz podłączenie istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. do rozdzielaczy w węźle cieplnym wraz z zamontowaniem naczynia ciśnieniowego (zabezpieczenie instalacji wewnętrznej co),
 • upoważnienie Veolii Energii Warszawa S.A. do występowania o pozyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Odbiorcy.

Kontakt

Ryszard Płotnicki

tel. 22 658 52 02    

ryszard.plotnicki@veolia.com

Tomasz Bańkowski

tel. 22 658 50 95

tomasz.bankowski@veolia.com

Strona www: www.wezlyindywidualne.waw.pl