×

Veolia Energia Warszawa S.A.

Siedziba spółki:

ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146143 

NIP: 525-00-05-656

REGON: 015314764 

Kapitał zakładowy: 721.399.100,00 złotych (wpłacony w całości)