×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy <<<

Informacja o umorzeniu akcji <<<

Informacja o możliwości sprzedaży akcji VWAW na rzecz VPOL <<<

Zarząd spółki Veolia Energia Warszawa S.A.  z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji i zapisania w Rejestrze Akcjonariuszy, który od 1 marca 2021 r. będzie prowadzony przez mBank S.A.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w Warszawie w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00–15.00 pod adresem: Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa.

Od 1 marca 2021 r. tylko akcjonariusze, którzy złożą papierowe dokumenty akcji i zostaną wpisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez mBank S.A., zachowają swoje dotychczasowe prawa. Akcjonariusze, których dokumenty akcji znajdują się w depozycie prowadzonym na zlecenie Spółki, nie są zobowiązani do złożenia papierowych dokumentów akcji do Spółki.

Pierwsze wezwanie zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 września 2020 r., nr 185 (6075), poz. 48481.

Drugie wezwanie zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 października 2020 r., nr 205 (6095), poz. 56084.

Trzecie wezwanie zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 listopada 2020 r., nr 216 (6106), poz. 60343.

Czwarte wezwanie zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 listopada 2020 r., nr 227 (6117), poz. 64631.

Piąte wezwanie zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 238 (6128), poz.  69088.

Veolia Energia Warszawa S.A.

Siedziba spółki:

ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146143

NIP: 525-00-05-656
REGON: 015314764
Kapitał zakładowy: 721.399.100,00 złotych (wpłacony w całości)

Informujemy, że w dniu 29 maja 2020 r. ogłoszony został plan podziału Veolia Energia Warszawa S.A. z udziałem Veolia Energy Supply Poland sp. z o.o., w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie). Treść planu podziału dostępna jest pod poniższym linkiem:

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału spółki Veolia Energia Warszawa S.A.

Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki Veolia Energia Warszawa S.A.