×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W dniu 15 czerwca br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 lipca 2021 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 01 lipca 2021 r. nr 125/2021(6270), pozycja 42350.

Porządek Obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:

  • od 20.07.2021 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
  • od 27.07.2021 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z w/w dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.