×

Tytuł postępowania :

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Zjednoczenia 21/23, Kasprowicza 53 (nr rej. 19)

W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.

W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Data ogłoszenia: 08.11.2019 r.

Termin składania ofert:. 16.12.2019 r. do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert:

https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/9526/details

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Attachments