×

Tytuł postępowania : Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie  budowy węzłów ciepłowniczych – Zadanie II: Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV i Etap V. Zakres obejmujący węzły Etapu I i Etapu V: Zadanie 1 : budowa węzłów w budynkach dla Etapu I –zasilanych z kotłowni Rakietników 25A  i Zadanie 2 : budowa węzłów cieplnych w budynkach dla Etapu V–zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1.
W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0010/16.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Numer postępowania : 19/228/PN/RB

Data ogłoszenia: 14.02.2020 r.

Termin składania ofert:. 24.03.2020 r. do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert:

https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/11692/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Attachments