×

Dotyczy:  Świadczenie prac dotyczących doposażenia węzłów cieplnych w moduł ciepłej wody użytkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w tym zakresie na terenie m.st. Warszawy
na podstawie cen jednostkowych w ramach umowy ramowej.

Postępowanie nr  : 19/140/PN/RB

Data ogłoszenia: 23.09.2019 r.

Termin składania ofert: 01.10.2019 r. do godz. 11:00

Attachments

Attachments