×

Wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2019 dla sieci ciepłowniczej w warszawskim systemie ciepłowniczym Veolia Energia Warszawa S.A. zasilanym z elektrociepłowni Żerań i Siekierki, ciepłowni Kawęczyn i Wola oraz z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ’’Gwarków’’.

Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego:

αDH = 86,33%

(Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego:

WPc = 0,86

(Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. 

Powyższe wskaźniki zostały wyznaczone w oparciu o dane produkcyjne zakładów PGNiG TERMIKA S.A. i MPO w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz dane dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.)

Aktualizacja 24.03.2020 r.

Dane archiwalne:

Rok 2018

Link 1

Link 2

Link 3

Rok 2017

Link 1

Link 2

Rok 2016

Link 1

Link 2

Rok 2015

Link 1 

Link 2