×

Dokumenty niezbędne przy realizacji sieci ciepłowniczej przez Veolię Energię Warszawa S.A. wg projektu dostarczanego przez Klienta:

 • cztery egzemplarze kompletnego uzgodnionego w Veolii Energii Warszawa S.A. projektu budowlano – wykonawczego sieci ciepłowniczej (w tym jeden z oryginalnym uzgodnieniem),
 • informacja bioz (jeżeli dotyczy),
 • prawomocne pozwolenie na budowę / uprawomocnione zgłoszenie budowy,
 • protokół ZUDP,
 • podkład mapowy ZUDP (dodatkowo oryginał do tyczenia, do zwrotu po zakończeniu robót),
 • inwentaryzacje branżowe (woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja, energia elektryczna),
 • projekty zabezpieczenia kolizji z urządzeniami podziemnymi wraz z uzgodnieniami z właścicielami urządzeń,
 • inwentaryzacja zieleni,
 • decyzja na wycinkę lub przesadzenie drzew,
 • uzgodniony projekt organizacji ruchu,
 • wypis z rejestru gruntów dla trasy s.c. wraz z wyrysem lub mapa SURE oraz zgodami właścicieli (użytkowników wieczystych) terenów, przez które będzie przebiegała sieć ciepłownicza, na jej wykonanie na ich działkach i zajęcie terenu na czas budowy s.c.,
 • w przypadku wystąpienia, w czasie realizacji kolizji, z infrastrukturą miejską na trasie sieci ciepłowniczej lub zielenią, nie ujawnionych w dokumentacji technicznej, dostarczenie rozwiązania projektowego na usunięcie tej kolizji.


Dokumenty niezbędne przy realizacji węzła cieplnego przez Veolię Energię Warszawa S.A. wg projektu dostarczanego przez Klienta.

Cztery egzemplarze kompletnego projektu budowlano – wykonawczego węzła (uzgodnionego w Veolii Energii Warszawa S.A., w tym jeden z oryginalnym uzgodnieniem) obejmującego:

 • projekt technologiczny (uzgodniony z projektantem przyłącza),
 • projekt automatyki,
 • projekt elektryczny.


Dokumenty niezbędne przy realizacji sieci ciepłowniczej węzła przez Veolię Warszawa S.A. wg projektu opracowanego przez Veolię Warszawa S.A.:

 • aktualne warunki przyłączenia obiektu do m.s.c.
 • założenia projektowe przyłączanego budynku np.: projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany budynku, ZUD, inwentaryzację budowlaną budynku itp.