×

Veolia Energia Warszawa  S.A. w Warszawie

Kieruje do sprzedaży po uprzedniej przecenie, urządzenia i materiały niewykorzystane a tym samym uznane za zbędne

Wykaz pozycji do sprzedaży stanowi załącznik nr 1.

Urządzenia można oglądać w dniach 26-08-2019 do 06-09-2019 w godzinach 900-1400

w magazynie122, w Warszawie ul. Nocznickiego 33

osoba do kontaktu: Łukasz Zduńczyk tel. 506-014-755, Marcin Fabrowicz tel. 510 295 861

Zasady zakupu:

1.Złożenie lub przesłanie do Veolii Energia Warszawa S.A. /02-566 Warszawa Plac Unii C ul. Puławska 2/  wniosku o zakup

(wzór wniosku – załącznik nr 2) zawierającego:

  • wyszczególnienie materiałów wraz z indeksem, ilością i ceną netto zamieszczoną w załączniku nr 1

oraz

  • w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dane Nabywcy do wystawienia faktury,
  • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych- osoby te nie podają innych danych osobowych oprócz imienia i nazwiska i telefonu kontaktowego lub mailachyba że wnoszą o wystawienie faktury,

2.Dokonanie zapłaty na konto PL78194012100103517300100400  po otrzymaniu informacji o zgodzie na zakup telefonicznie lub mailowo

3.Podstawą do wydania materiałów będzie  potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.

4.Odbiór będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się bezpośrednio z  osobami wskazanymi do kontaktu.

UWAGA: Termin i godzina złożenia wniosku decyduje o pierwszeństwie zakupu.

Data rozpoczęcia sprzedaży  (składania wniosków o zakup) 09-09-2019 godz. 815

do dnia 10-09-2019 godz.1100 w kancelarii Veolii EnergiaWarszawa S.A. Warszawa Plac Unii C

  1. Puławska 2, wejście C , II piętro pok. 226

Wszystkie urządzenia wystawione do sprzedaży będą sprzedawane wg cen netto z doliczonym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki podatkowej.

Zastrzega się prawo: unieważnienia przetargu bez podania przyczyn  oraz nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie.

Transport i załadunek materiałów i urządzeń leży po stronie Kupującego.

Veolia Energia Warszawa S.A. na sprzedane materiały z magazynów nie udziela gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Osobą udzielającą wyjaśnienia co do warunków zakupu oraz sposobu wypełniania wniosku o zakup jest:

– Andrzej Szoch tel. 22 568 84 71

e-mail: andrzej.szoch@veolia.com