×

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby:
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10).
W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.
W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej
i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II”,
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16. 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 10.01.2019 r.

Termin składania ofert: 30.04.2019 r. do godz. 10:45

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/2806/details

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)