×

Tytuł postępowania :  Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej.30). W ramach zadania : Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu : „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Numer postępowania : 20/027PN/RB

Data ogłoszenia: 07.02.2020 r.

Termin składania ofert:. 24.02.2020 r. do godz. 10:45.

Miejsce składania ofert:

https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/11495/details

Do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Attachments