menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniżej wymienionych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): S.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szegedyńskiej 3 w Warszawie - SC I 20 W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych.

Tytuł postępowania: 

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniżej wymienionych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): S.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szegedyńskiej 3 w Warszawie - SC I 20

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 6,15 km sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0014/16.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Numer postępowania : 18/204/PN/D

 

Data ogłoszenia: 15.10.2018 r.

 

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Plik do pobrania 204_informacja z otwarcia ofert...

Plik do pobrania 204_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...