menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniżej wymienionych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): S.c. od komory CZ-27/L-1/L-3 do budynku przy ul. Myśliwiecka 8 - SC I 44 - etap II

Tytuł postępowania: 

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniżej wymienionych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): S.c. od komory CZ-27/L-1/L-3 do budynku przy ul. Myśliwiecka 8 - SC I 44 - etap II

W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych. Materiały zapewnią przebudowę 2 x 5,62 km sieci

ciepłowniczej.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I”,  Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0014/16.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 12.10.2018 r.

 

Termin składania ofert: 26.11.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Plik do pobrania 197 Ogłoszenie o zamówieniu...

Plik do pobrania 197_SIWZ_Czesc_II_Wzór_umowy...

Plik do pobrania 197_siwz_czesc_iii_czesc_techniczna.zip (2.15 MB)...

Plik do pobrania 197_siwz_czesc_i_instrukcja_dla_wykonawcow.zip (1.05 MB)...

Plik do pobrania 197_wyjasnienie_tresci_siwz.zip (3.94 MB)...

Plik do pobrania 197_odpowiedzi_na_pytanie_wykonawcy.pdf (51.1 KB)...

Plik do pobrania 197_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf (48.04 KB)...

Plik do pobrania 197_-_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_strona_www.pdf (58.9 KB)...