menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): na terenie Warszawy: od PB13/L3 w kierunku Radzymińskiej 50, 52, 52A - SC II 63 - W ramach zadania: Przebudowa 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): na terenie Warszawy: od PB13/L3 w kierunku Radzymińskiej 50, 52, 52A - SC II 63 - W ramach zadania: Przebudowa 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy; W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 02.04.2019 r.

 

Termin składania ofert: 06.05.2019 r., do godz. 10:45

 

https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/4374/details

 

 Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Plik do pobrania 049_ogłoszenie_o_zamówieniu...

Plik do pobrania 049_SIWZ_część_I_instrukcja_dla_wykonawcy...

Plik do pobrania 049_SIWZ_część_II_wzór_umowy...

Plik do pobrania 049_SIWZ_część_III_specyfikacja_techniczna...