menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory O-52/L-4/L-5/St-1 w rejonie ul. Pruszkowskiej w m. st. Warszawie. (R10)

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory O-52/L-4/L-5/St-1 w rejonie ul. Pruszkowskiej w m. st. Warszawie (R10).

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 08.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 373 - Informacja z otwarcia ofert....

Plik do pobrania 373 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...