menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory M-25 do M-27 - ul. Bakalarska w m. st. Warszawie - etap II M-26 do M-27 - [SC I 51].

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory M-25 do M-27 - ul. Bakalarska w m. st. Warszawie - etap II M-26 do M-27 - [SC I 51].

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 26.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 12.03.2018 r.  14.03.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 384_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 384_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty...