menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Veolia Energia Warszawa S.A. w Warszawie sprzeda urządzenia i materiały zbędne po przecenie

Veolia Energia Warszawa  S.A. w Warszawie

 

sprzeda urządzenia i materiały zbędne po przecenie zgodnie z załączonym załącznikiem nr 2.

 

Urządzenia można oglądać w dniach 24-05-2017 do 26-05-2017  w godzinach 10-13

 

 

w mag.122 w Warszawie ul. Nocznickiego 33

osoba do kontaktu: Marcin Fabrowicz tel. 22 658 59 22 lub 510 295 861

osoba do kontaktu: Paweł Kempisty tel. 22 658 59 20 lub 506 014 893

 

Zasady zakupu:

1.Złożenie w Veolii Energia Warszawa S.A. /02-566 Warszawa Plac Unii C ul. Puławska 2/  wniosku o zakup

(wzór –załącznik nr 1) zawierającego:

w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dane Nabywcy do wystawienia faktury,

- w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych- osoby te nie podają innych danych osobowych oprócz imienia i nazwiska i telefonu kontaktowego lub maila chyba że wnoszą o wystawienie faktury,

oraz

 wyszczególnienie materiałów wraz z indeksem, ilością i ceną netto zamieszczoną w załączniku nr 1

 

2.Dokonanie zapłaty na konto PL78194012100103517300100400  po otrzymaniu informacji o zgodzie na zakup telefonicznie lub mailowo

 

3.Podstawą do wydania materiałów będzie  potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.

 

4.Odbiór będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się bezpośrednio z  osobami wskazanymi do kontaktu.

 

UWAGA: Termin i godzina złożenia wniosku decyduje o pierwszeństwie zakupu.

 

Data rozpoczęcia sprzedaży  (składania wniosków o zakup) 29-05-2017 godz. 7.15

do dnia 31-05-2017 godz.10 w kancelarii Veolii EnergiaWarszawa S.A. Warszawa Plac Unii C

 ul. Puławska 2, wejście C , II piętro pok. 226

Wszystkie urządzenia wystawione do sprzedaży będą sprzedawane wg cen netto z doliczonym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki podatkowej.

 

Zastrzega się prawo: unieważnienia przetargu bez podania przyczyn  oraz nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie.

Transport i załadunek materiałów i urządzeń leży po stronie Kupującego.

 

Veolia Energia Warszawa S.A. na sprzedane materiały z magazynów nie udziela gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Osobą udzielającą wyjaśnienia co do warunków zakupu oraz sposobu wypełniania wniosku o zakup jest:

 

- Alicja Komar tel. 22 568 84 57

e-mail: alicja.komar@veolia.com

 

Zał.  nr 1 –Wniosek o sprzedaż materiałów z magazynu

 

Zał.  nr 2 – Wykaz urządzeń