menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Sprzedaż kotłowni

Veolia Energia Warszawa  Spółka Akcyjna

 

Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż kotłowni

 

Opis przedmiotu sprzedaży umieszczony został w załączniku nr 2.

 

Zgłoszone do sprzedaży kotłownie:

  • Kontenerowa kompletna
  • Stacjonarna – wyposażenie

 

Zasady zakupu:

1.Złożenie w Veolii Energia Warszawa S.A. /02-566 Warszawa Plac Unii C ul. Puławska 2/  wniosku o zakup (wzór –załącznik nr 1) zawierającego:

w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dane Nabywcy do wystawienia faktury,

- w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych- osoby te nie podają innych danych osobowych oprócz imienia i nazwiska i telefonu kontaktowego lub maila chyba że wnoszą o wystawienie faktury,

oraz

 wskazanie na wniosku zakupowym ( załącznik nr. 1) pozycji do zakupu wraz z ceną netto

 

2.Rozpatrzenie wniosków zakupowych – wybór najkorzystniejszej oferty cenowej

 

3.Dokonanie zapłaty na konto PL78194012100103517300100400 po pisemnym (mailowym) otrzymaniu decyzji  o zgodzie na zakup.

 

4.Podstawą do wydania materiałów będzie  potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.

 

5.Odbiór będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się bezpośrednio z  osobą wskazaną do kontaktu.

 

Urządzenia wystawione do sprzedaży będą sprzedawane wg cen netto z doliczonym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki podatkowej.

 

Sprzedający zaprasza zainteresowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu posadowienia kotłowni. Obiekty zlokalizowane są w dzielnicy Ursus w Warszawie. Można je oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu,

Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem wyznaczonej przez Sprzedającego osoby, do udziału w spotkaniu zapraszamy maksymalnie trzech przedstawicieli od jednego oferenta. Osoby biorące udział w wizji zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający nie odpowiada, a także nie ubezpiecza wizytujących od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez nich w następstwie wizji lokalnej.

 

Wnioski o zakup przyjmowane będą w kancelarii:

Veolii EnergiaWarszawa S.A.

02-566 Warszawa

Plac Unii C

ul. Puławska 2, wejście C ,

II piętro pok. 226

w terminie do dnia 10-X-2018  do godz. 1415

 

Zastrzega się prawo: unieważnienia przetargu bez podania przyczyn  oraz nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie.

Transport i załadunek materiałów i urządzeń leży po stronie Kupującego.

 

Veolia Energia Warszawa S.A. na sprzedane urządzenia nie udziela gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

 

Wszelkie zapytania związane z zagadnieniami wynikającymi z wizji lokalnej a także całego procesu związanego z niniejszym postępowaniem mogą być kierowane pisemnie lub telefonicznie najpóźniej do 5-10-2018 do godz. 14:00.

 

Osobą udzielającą wyjaśnienia jest:

 

- Andrzej Szoch tel. 22 568 84 71, GSM 722-055-112

e-mail: andrzej.szoch@veolia.com

 

- Rafał Kopyra  tel. 22-568 54 61

 

 

Zał.  nr 1 –Wniosek o sprzedaż

 

Zał.  nr 2 – Opis urządzeń