menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

PRZETERG NA DOSTAWĘ RUR OCHRONNYCH Z TERMOUTWARDZALNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH WZMOCNIONYCH WŁÓKNEM SZKLANYM (GRP) NA BAZIE NIENASYCONEJ ŻYWICY POLIESTROWEJ

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA
SPÓŁKA AKCYJNA

Budynek Plac Unii C 
02-566 Warszawa, ul. Puławska 2

 

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację zadania – „DOSTAWĘ RUR OCHRONNYCH Z TERMOUTWARDZALNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH WZMOCNIONYCH WŁÓKNEM SZKLANYM (GRP) NA BAZIE NIENASYCONEJ ŻYWICY POLIESTROWEJ, KAŻDA RURA Z ŁĄCZNIKIEM O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN 20.000N/m2 I DŁUGOTRWAŁEJ SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ S50≥10.000 N/m2 DLA VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.”

 

Nr przetargu: RS/DSV/DWA/6/2014

Planowany termin realizacji usługi: 18.10.2014 r. – 31.12.2016 r.
Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: RStala@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

VEOLIA SERVICES Sp. Z o.o.,
Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,
kancelaria 9 piętro

w terminie do dnia 25.09.2014r. do godz.13.00.

 

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawach przetargu są:

  • sprawy techniczne: Krzysztof Glinka (Veolia Warszawa) tel. 22 568 84 63
  • sprawy formalne i organizacyjne – Radosław Stala tel. tel. kom. 723 808 440
  •  

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.