menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla: Przebudowa sieci ciepłowni

Tytuł postępowaniaDostawa rur i elementów preizolowanych  z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla przebudowy sieci ciepłowniczej od komory Ł-17/P4 do komory Ł-17/P5 wzdłuż ul. Bartyckiej w m. st. Warszawie. [SC I 60] (M18-2).

 

Tryb postępowaniaprzetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 12.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 26.02.2018 r. 06.03.2018 r. do godz. 10:45 

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 378_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 378_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty...