menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla : Zadanie 1 . Przebudowa o

Tytuł postępowania:(M11-2) Dostawa rur i elementów preizolowanych  z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla :

Zadanie 1 . Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studzienki L-20/S-4 do budynków Młynarska 25B i 27A w m.st. Warszawie.

Zadanie 2. Przebudowa s.c. osiedlowej  od trójnika przy bud. Różana 22/24 z przyłaczami do budynku Różana 22/24, Dąbrowskiego 30, 25, 21a,Wiśniowa 15- Etap II : od ul. Różana do budynków: Różana 22/24, Dąbrowskiego 30, 25, 21a,Wiśniowa w m.st. Warszawie.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 09.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 16.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 372_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 372 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...