menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji węzła grupowego: Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budow

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji węzła grupowego: Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza - Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 04.01.2019 r.

 

Termin składania ofert: 15.28.12.02.04  17.05.2019 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/2704/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Plik do pobrania 270_ogłoszenie_o_zamówieniu...

Plik do pobrania 270_SIWZ_cześć_I_instrukcja_dla_wykonawcy...

Plik do pobrania 270_SIWZ_cześć_II_wzór_umowy...

Plik do pobrania 270_SIWZ_cześć_III_specyfikacja_techniczna...

Plik do pobrania 270_wyjaśnienie_treści_SIWZ_nr_1...

Plik do pobrania 270_wyjaśnienie_treści_SIWZ_nr_2...

Plik do pobrania 270_wyjaśnienie_nr_3_modyfikacja_nr_1...

Plik do pobrania 270_wyjaśnienie_treści_SIWZ_nr_4...

Plik do pobrania 270_zmiana_treści_SIWZ_w_zakresie_terminu_składania_i_otwarcia_ofert_nr_1...

Plik do pobrania 270_zmiana_treści_SIWZ_w_zakresie_terminu_składania_i_otwarcia_ofert_nr_2...

Plik do pobrania 270_zmiana_treści_SIWZ_wraz_z_załącznikami...

Plik do pobrania 270_zmiana_treści_SIWZ_w_zakresie_terminu_składania_i_otwarcia_ofert_nr_3...