menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Usuwanie kolizji z siecią ciepłowniczą

Warunki usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą

Warunki określają techniczne możliwości oraz sposób usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą. Zawierają również wskazówki dalszego trybu postępowania.

W celu uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji należy:

 • wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą wraz z wypełnionym Zleceniem usługi . Wydanie warunków usunięcia kolizji jest usługą odpłatną zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych
 • dołączyć mapę (lub fragment mapy), na której będzie wskazana inwestycja z zaznaczonym odcinkiem kolidującej sieci ciepłowniczej,
 • podać kontakt do osoby, która może udzielić dodatkowych wyjaśnień,
 • złożyć wniosek w Kancelarii Veolii Energia Warszawa S.A. przy ul. ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, parter lub wysłać pocztą na adres:

 

Veolia Energia Warszawa S.A. 
ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C
02-566 Warszawa 
z dopiskiem „Usunięcie kolizji z s.c.”

W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z Działem Technicznym. 
Warunki zostaną do Państwa wysłane pocztą.

Usuwanie kolizji z siecią ciepłowniczą 


Po uzyskaniu technicznych warunków usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą należy:

 • wykonać projekt usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą,
 • uzyskać prawomocny dokument zezwalający na przebudowę sieci ciepłowniczej,
 • zgłosić do przewidywany termin przebudowy s.c. wraz z podaniem kontaktu do przedstawiciela, z którym będą prowadzone uzgodnienia warunków umowy (zgłoszenie powinno nastąpić na minimum 6 miesięcy przed planowanym terminem realizacji Inwestycji)
 • wykonać usunięcie kolizji:
 • w przypadku sieci ciepłowniczych należących do Veolii Energii Warszawa S.A. - prace wykonuje Veolia Energia Warszawa S.A. na koszt Inwestora, na podstawie uprzednio podpisanej umowy na usunięcie kolizji. W szczególnych przypadkach możliwe jest wykonanie przebudowy staraniem Inwestora. W celu uzgodnienia szczegółów realizacji i warunków umowy prosimy o kontakt:

a)      z Biurem Rozwoju Rynku (dot. przypadku kolizji planowanego obiektu z siecią ciepłowniczą, gdy obiekt będzie przyłączony do sieci ciepłowniczej)

b)      z Działem Technicznym (dla pozostałych przypadków usunięcia kolizji planowanych obiektów z siecią ciepłowniczą)

 

  • w przypadku sieci ciepłowniczych nie należących do Veolii Energii Warszawa S.A. - prace może wykonać własnym staraniem i na swój koszt Inwestor lub odpłatnie Veolia Energia Warszawa S.A. po podpisaniu stosownej umowy. W celu przygotowania umowy prosimy złożyć pismo w Kancelarii Veolia Energia Warszawa S.A. przy ul. Puławskiej 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa, piętro III lub wysłać pocztą na adres:

 

Veolia Energia Warszawa S.A. 
ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C
02-566 Warszawa
z dopiskiem „Umowa na usunięcie kolizji z s.c.”

Realizacja usunięcia kolizji własnym staraniem Inwestora wymaga złożenia we właściwym terenowo Zakładzie Energetyki Cieplnej zlecenia nadzoru wraz z kompletną, uzgodnioną w Veolii Energii Warszawa S.A. dokumentacją sieci ciepłowniczej. Powyższa realizacja wymaga uprzedniego uzyskania zgody od właściciela sieci ciepłowniczej.


Ogólne informacje dotyczące usuwania kolizji z s.c. będącą własnością Veolii Energii Warszawa S.A.


Usunięcie kolizji planowanej inwestycji z istniejącą siecią ciepłowniczą zostanie wykonane zgodnie z poniższymi warunkami:

 • koszty usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą w całości obciążają Inwestora,
 • roboty będą wykonywane na podstawie właściwych projektów po uzyskaniu stosownych pozwoleń, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim związanymi
 • projekty i pozwolenia zostaną uzyskane staraniem i na koszt Inwestora,
 • Inwestor spowoduje ustanowienie na rzecz Veolii Energii Warszawa S.A. prawa użytkowania dla sieci ciepłowniczej na nieruchomościach, których dotyczy usunięcie kolizji.

 

Uzgadnianie projektów
Projekty budowlano-wykonawcze dotyczące usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą podlegają uzgodnieniu z Veolią Energią Warszawa S.A. 
Uzgadnianie projektów oraz załatwianie spraw z tym związanych prowadzi: Dział Techniczny


Informacje dotyczące dokumentacji i trybu jej uzgadniania:
 

 • projekt musi być wykonany przez uprawnionych projektantów oraz uzgodniony w Veolii Energii Warszawa S.A.,
 • projekt musi uwzględniać zalecenia określone w wydanych warunkach usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą,
 • projekt składany do uzgodnień powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym z nim związanym,
 • projekt usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą należy składać w 2 egzemplarzach,
 • do projektu wymagane jest załączanie pełnych obliczeń,
 • wnioski o odstępstwa od wytycznych techniczno-eksploatacyjnych Veolii Energii Warszawa S.A. należy składać na piśmie z podaniem wszystkich uwarunkowań i uzasadnienia. Powinny one zawierać propozycje konkretnych rozwiązań zamiennych.


Jak uzyskać odstępstwo?
Jak otrzymać dodatkowe wyjaśnienia i porady techniczne?
Jak zaopiniować wstępne rozwiązania budowlane i rozwiązania kolizji?
Sprawy związane z:

 • rozpatrywaniem rozwiązań nietypowych i wydawaniem odstępstw od obowiązujących wytycznych Veolii Energii Warszawa S.A.,
 • opiniowaniem rozwiązań kolizji,
 • udzielaniem dodatkowych wyjaśnień i porad technicznych

załatwiane są przez Dział Techniczny.

Plik do pobrania Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych...

Plik do pobrania Zlecenie usługi...