menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30)

Tytuł postępowania: 

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30)

W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.

W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 12.10.2018 r.

 

Termin składania ofert: 28.11.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Plik do pobrania 206_siwz_cz_ii_wzór_umowy...

Plik do pobrania 206_siwz_cz_iii_specyfikacja_techniczna...

Plik do pobrania 206_ogloszenie.pdf (159.7 KB)...

Plik do pobrania 206_siwz_cz_i_instrukcja_dla_wykonawcow.zip (965.56 KB)...

Plik do pobrania 206_wyjasnienia_tresci_siwz.pdf (284.35 KB)...

Plik do pobrania 206_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf (50.03 KB)...

Plik do pobrania 206_uniewaznienie_postepowania.pdf (53.43 KB)...